iconsiam
เพศ
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เครือมติชน เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่บันทึกไว้ในระบบลงทะเบียนนี้ เพื่อติดต่อสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางใดๆ การสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร เสนอบริการ สิทธิประโยชน์ โปรโมชัน รวมถึงยินยอมรับเงื่อนไขสำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ผ่านช่องทางต่างๆ ของสื่อเครือมติชน และสื่อพันธมิตร
Radio Buttons
ผู้ได้รับสิทธิ์เข้างาน จะได้รับการติดต่อจากทีมงานเท่านั้น โดยท่านที่สำรองที่นั่งสำเร็จ
ทีมงานจะทำการส่งข้อมูลยืนยันผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567
และโปรดแสดงหน้าอีเมลเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมงานที่จุดลงทะเบียน